Hoppa till innehållet

Rehabilitering

”Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med förbättrad livskvalitet”

Du som arbetsgivare ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma och åtgärda riskerna i arbetsmiljön. Då kan man förhindra att arbetstagarna drabbas av olycksfall, sjukdom eller andra negativa följder på grund av arbetsmiljön.
Ju tidigare vi får möjligheten att stötta dig och din sjukskrivne medarbetare, desto mindre insats behövs.
Kanske kan vi inspirera till insatser och nya vägval redan när de första indikationerna på ohälsa uppstår

Vanliga frågor är:

• Hur ska vi hålla kontakt med personer som är sjukskrivna?
• Hur ska vi samarbeta med företagshälsovården?
• Hur ska vi samarbeta med Försäkringskassan?
• Vilka rutiner har vi när en person ska gå tillbaka i arbete?
• Finns det möjlighet att få handledning eller annat stöd?
• Hur kan vi omfördela arbetsuppgifter?

Missbruk
Företagsservice samarbetar med Luleå City öppenvård
som erbjuder utredning, behandling, eftervård, utbildning och handledning vid alkohol-, drog- och spelberoende. Deras insatser riktar sig dels direkt till personer med beroende, dels till andra berörda som anhöriga, chefer och arbetskamrater

Arbetsgivare kan få bidrag till rehabilitering
Svenskt Näringsliv och LO har i en gemensam AGS-fond avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. AFA Försäkring kan betala delar av rehabiliteringsåtgärder om villkoren i försäkringen uppfylls. Det innebär att arbetsgivare kan få hjälp med halva kostnaden för rehabiliteringsinsatser. 

Mer information

Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag

By Formsmedjan. Powered by Yago